Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ tájékoztatja a honlapján elérhető elektronikus ügyintéző rendszer működtetése, használata kapcsán általa kezelt személyes adatokról, ezen adatkezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek (érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme

A személyes adatok (személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés) kezelője az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ Kft., amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:

Az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ internetes honlapjának felkeresésével Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes honlap fenntartása során a Látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), doménnévvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Fentieken túlmenően az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ elektronikus ügyintézési rendszere elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek a Látogató önkéntesen ad meg oktatási tevékenységgel összefüggő ügyintézése során.

Ezen adatok megadása, az ettől függő szolgáltatás igénybe vétele teljes mértékben önkéntes. Az elektronikus ügyintéző rendszerben lehetőség nyílik egyes további adatok (pl. további kapcsolattartási adatok) megadására. Ezek teljes mértékben opcionálisak, azok a Látogató és az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ együttműködésének megkönnyítését szolgálják.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) a) pontján, azaz az érintett hozzájárulásán alapul.

Az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ által biztosított további funkciók eléréséhez szükség lehet személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az ügyfél által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg (azonosításhoz szükséges adatok stb.).

Adatbiztonság

Az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok tárolása a jogalkotó által meghatározott alapvető biztonsági előírások teljes biztosításával, elektronikus archívumokban történik.

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.

A felhasználók jogainak gyakorlása

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kezelt személyes adatai vonatkozásában Önt az alábbi jogok illetik meg: tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; kifogást fogalmazhat meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban; kérheti személyes adatainak helyesbítését; és kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemnek megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett személy erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást.

Kifogás esetén, az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az adat kijavítása, zárolása, megjelölése és törlése esetén az adatkezelő az érintett személyt köteles értesíteni. Az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett személy jogos érdekét nem sérti az adatkezelés céljára figyelemmel.

Ha az adatkezelő az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét elutasítja, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett személy hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti („Hatóság”) panasz tétele illeti meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal – a Hatóság előtti eljárás kezdeményezése és a bírósági jogorvoslat előtt – az érintett személynek célszerű közvetlenül és elsődlegesen az adatkezelőhöz fordulnia (telefon: +36 30 640 6882 ; Email: europrotokoll@gmail.com), amely együttműködik az érintett személy konkrét kérelme teljesítésében.

Amennyiben az adatkezelő és az érintett személy együttműködése nem eredményez jogszerű állapotot, abban az esetben az érintett személynek az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • a Hatósághoz fordulhat: postacím: 1530 Budapest, Pf.5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu.; honlap címe: http://www.naih.hu;
  • bírósághoz fordulhat: Az érintett személy választása szerint – a per az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.